Wij verwerken medische gegevens van onze patiënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. In onze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen met Job van Weeren via info@cleosmartcare.nl.

Privacyverklaring CLEO SmartCare B.V.

1. Introductie

1.1 Nodig voor onze dienstverlening
Om goede zorg te kunnen verlenen, verzamelen wij persoonsgegevens van u. Dit is noodzakelijk voor een goede behandeling. Omdat wij niet alle diensten zelf leveren, maar voor sommige diensten andere dienstverleners inschakelen, is het soms nodig om gegevens te delen. Wij doen dit enkel met uw toestemming en verstrekken slechts de persoonsgegevens die van belang zijn voor die dienstverlening.

1.2 Wettelijk verplichtingen
Huisartsen zijn verplicht om medische dossiers 20 jaar te bewaren. Als de wettelijke bewaartermijn is verlopen worden de bij ons aanwezige gegevens vernietigd, tenzij het bewaren van de persoonsgegevens nodig is in het kader van toekomstige behandelingen.

1.3 Voor wie geldt deze privacyverklaring?
Deze privacyverklaring geldt voor al onze patiënten. Daarnaast is deze privacyverklaring ook van toepassing wanneer u een bezoek brengt aan onze website, een voormalige patiënt bent, patiënt wil worden of wilde worden, maar dit uiteindelijk niet is gebeurd of wij voor uw zorgaanbieder waarnemen.

1.4 Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?
Onze organisatie is (verwerkings)verantwoordelijke voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens.

2. Persoonsgegevens en verwerking daarvan

2.1 Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. Er zijn verschillende categorieën persoonsgegevens zoals gegevens betreffende behandelingen, facturatie en verwijzingen. Wanneer u behandeld wordt, worden deze persoonsgegevens en gegevens omtrent behandeling en onderzoek vastgelegd in uw medisch dossier. In ons elektronische systeem kunnen ook een zorgplan, (digitale) contactmomenten en patiëntgegevens opgenomen worden.

2.2 Wat betekent verwerken?
De betekenis van het begrip ‘verwerken’ is ruim en houdt onder meer in: het verzamelen, bewaren, raadplegen, gebruiken, met elkaar in verband brengen en het verstrekken aan derde partijen die voor ons bepaalde diensten uitvoeren.

2.3 Waarom hebben we toestemming nodig voor de verwerking?
Wij mogen niet zomaar persoonsgegevens van u verwerken. Daar hebben wij een legitieme reden voor nodig. Vaak vloeit dit voort uit de behandelovereenkomst of een wettelijke verplichting. Soms is dit gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming op elk moment weer intrekken.

Indien u niet akkoord gaat, of uw toestemming intrekt, kunnen wij u niet goed van dienst zijn. Passende zorg kan enkel geleverd worden als alle relevante gegevens beschikbaar zijn. Bovendien zijn wij verplicht om – samen met de zorginstelling – een medisch dossier aan te leggen om de kwaliteit van (toekomstige) zorg te waarborgen.

3. Wat doen wij met uw gegevens?

3.1 Informatie delen
Wij kunnen uw informatie delen met verschillende partijen denk aan de zorginstelling waarin u verblijft, de apotheek, het ziekenhuis of andere zorgverleners. Wij delen deze gegevens enkel als u toestemming heeft gegeven om de gegevens met de betreffende partij te delen.

Soms kan het nodig zijn om u te verwijzen naar een specialist. Wij verstrekken enkel de noodzakelijke persoonsgegevens aan deze specialist. Indien u een afspraak maakt met deze specialist, wordt dit gezien als het geven van toestemming.

Nadat gerichte toestemming is gegeven kunnen uw gegevens opgenomen worden in het Landelijk Schakelpunt (LSP). Via dit netwerk kunnen zorgverleners de medische gegevens van elkaars patiënten raadplegen. Zo kunt u ook in het weekend, de avonden of buiten uw eigen zorgverlener om hulp krijgen, indien nodig. Voornamelijk huisartsen, ziekenhuizen en apotheken zijn op het LSP aangesloten.

3.2 Betaling
Wij gebruiken uw gegevens om voor de behandeling een factuur te sturen naar de zorginstelling waar u verblijft . Op de factuur staan uw NAW-gegevens en een specificatie van de behandeling.

3.3 Bezoek website
Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij een aantal gegevens verwerken via cookies. Voor meer informatie over het gebruik van cookies, zie item 4.

3.4 Melden van incidenten
Als er onverwacht toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens – of wij vermoeden dat dit het geval is – dan zullen wij dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als dit incident op uw persoonsgegevens betrekking heeft en voor u mogelijk een hoog risico inhoudt op uw rechten en vrijheden, dan brengen we u zo snel mogelijk op de hoogte.

3.5 Verwerker
Het kan noodzakelijk zijn dat gegevens worden gedeeld met derden, zoals een ICT-leverancier van ons of een administratiekantoor. Indien deze derde kwalificeert als een verwerker, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst af met deze partij, zodat uw privacy beschermd is.

4. Cookies

4.1 Wat zijn cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van uw computer of mobiel apparaat wordt geplaatst wanneer u de website bezoekt. De cookie wordt op uw apparaat geplaatst door de website zelf (“first party cookies”) of door partners van de website (“third party cookies”). De cookie herkent uw apparaat aan de hand van een uniek identificatienummer wanneer u terugkeert naar de website en verzamelt informatie over uw surfgedrag.
Er bestaan verschillende types cookies. De website van CLEO SmartCare gebruikt enkel analytische cookies.

4.2 Doel en nut van cookies
Door de website te bezoeken kan er akkoord gegaan worden met het plaatsen van cookies. Cookies helpen CLEO SmartCare om uw bezoek aan de website te optimaliseren en om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Het staat u echter vrij om cookies te allen tijde te verwijderen of te beperken door uw browserinstellingen te wijzigen.

Het uitschakelen van cookies kan een invloed hebben op het functioneren van de website. Sommige functies van de site kunnen beperkt of niet toegankelijk zijn. Als u besluit om cookies uit te schakelen, kunnen wij u geen vlot en optimaal bezoek aan onze website garanderen.

4.3 Soorten cookies gebruikt door CLEO SmartCare
Hieronder vindt u een overzicht van de specifieke cookies die gebruikt worden op de website van CLEO SmartCare:

Google Analytics (third party)
Cookie “_ga”

 • Doel: gebruikers onderscheiden
 • Type: analyse
 • Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie “_gat”

 • Doel: aantal verzoeken bijhouden en beheren
 • Type: analyse
 • Bewaartermijn: 1 dag

Cookie “_gid”

 • Doel: registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.
 • Type: analyse
 • Bewaartermijn: 1 dag

Cookie “collect”

 • Doel: Gebruikt om gegevens naar Google Analytics te sturen over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Volgt de bezoeker over apparaten en marketingkanalen
 • Type: analyse
 • Bewaartermijn: 1 sessie

Cookie “r/collect”

 • Doel: Gebruikt om gegevens naar Google Analytics te sturen over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Volgt de bezoeker over apparaten en marketingkanalen
 • Type: analyse
 • Bewaartermijn: 1 sessie

Wistia (third party)
Cookie “loglevel”

 • Doel: Verzamelt data over de interactie van bezoekers met de video-content op de website.
 • Type: analyse
 • Bewaartermijn: persistent

Cookie “wistia”

 • Doel: Gebruikt door de website om het gebruik van de video-content door bezoekers bij te houden.
 • Type: analyse
 • Bewaartermijn: persistent

Cookie “wistia-video-progress-#”

 • Doel: Gebruikt door de website om het gebruik van de video-content door bezoekers bij te houden.
 • Type: analyse
 • Bewaartermijn: persistent

5. Plichten zorgaanbieder

5.1 Beveiliging
Zorgaanbieders hebben een beroepsgeheim en mogen in de basis niets doorgeven aan anderen. Al onze medewerkers die patiëntgegevens verwerken of daarvan kennis nemen, hebben zich verplicht tot geheimhouding. Gegevens uit uw dossier worden slechts gedeeld met diegenen die bij de behandeling zijn betrokken of wanneer u toestemming hebt gegeven voor het delen van die gegevens. Op deze regel bestaan enkele uitzonderingen, denk aan een wettelijk voorschrift op basis waarvan de zwijgplicht doorbroken mag worden. Wij geven geen persoonsgegevens door aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Iedere zorgverlener mag alleen onder zijn/haar eigen account inloggen. In uitzonderingsgevallen kan het toch nodig zijn om snel toegang te krijgen tot een patiëntendossier, bijvoorbeeld bij spoedgevallen.

Naast de bovengenoemde organisatorische maatregelen zullen wij ook voldoende technische beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen.

5.2 Verantwoordingsplicht

Om te voldoen aan onze verantwoordingsplicht houden wij registers bij van verwerkingen en eventuele datalekken.

6. Waar hebt u recht op?

6.1 Recht op inzage en afschrift
U hebt het recht om kennis te nemen van de gegevens in uw dossier. U kunt op afspraak uw dossier inzien onder begeleiding van de zorgprofessional. Verder hebt u recht op een afschrift van uw dossier. Persoonlijke aantekeningen vallen niet onder dit inzagerecht. Gegevens van derden in uw dossier zullen in beginsel onzichtbaar gemaakt worden.

6.2 Recht op correctie
U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens te rectificeren. Tevens kunt u uw patiëntdossier aanvullen. Bijvoorbeeld met een second opinion van een andere zorgaanbieder of uw eigen visie op een behandeling. Zorg er ook voor dat u wijzigingen in uw gegevens doorgeeft, bijvoorbeeld wijziging van een telefoonnummer. Voor simpele wijzigingen kunt u gewoon bellen of mailen. Voor een complexer verzoek kunt u onderaan dit reglement de gegevens vinden waar u een verzoek kunt indienen.

6.3 Recht op verwijdering
U hebt het recht op gegevensverwijdering. Deze verwijdering is niet in alle gevallen mogelijk. Gelet moet worden op het aanmerkelijk belang van een ander om de gegevens te bewaren (denk aan een rechtszaak) en andere wettelijke voorschriften die zich verzetten tegen verwijdering.

6.4 Recht op klagen
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Mocht dat niet tot het gewenste resultaat leiden dan hebt u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

6.5 Overige rechten
U hebt tevens recht op informatie, beperking van de gegevensverwerking, recht op verzet tegen de gegevensverwerking en het recht op het verkrijgen van uw gegevens in elektronische vorm.

Indien u een van uw rechten wilt uitoefenen vragen wij u schriftelijk een verzoek te doen. Onderaan het reglement kunt u vinden waar u een verzoek kunt indienen. Wij streven ernaar om binnen vier weken te reageren op uw verzoek.

Vragen?

Indien u gebruik wilt maken van een van uw rechten of nog vragen heeft kunt u contact opnemen met Job van Weeren via info@cleosmartcare.nl.

Zorginstellingen

Bestuurders van intramurale zorginstellingen hebben grote moeite om in voldoende huisartsenzorg te voorzien. Dit is nadelig voor cliënten, verplegend personeel en artsen, die vaak overbelast worden.

CLEO SmartCare zorgt ervoor dat het verplegend personeel met artsen op afstand kunnen samenwerken om tot een diagnose van de cliënt te komen. Zo kan hetzelfde aantal artsen meer cliënten helpen. Dat is efficiënt en de opgedane kennis kan beter hergebruikt worden.

Meer informatie

Artsen en verpleegkundigen

CLEO SmartCare geeft verpleegkundigen een centrale, coördinerende rol in het zorgproces. Zij onderzoeken cliënten en overleggen via het CLEO platform vanaf een afstand met CLEO-artsen en artsen in de instelling.

ArtsenVerpleegkundigen